Obchodní podmínky

Platné od 1. ledna 2020.

I. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Mgr. Martin Valihrach, IČ: 72503297 DIČ: jsem plátce DPH
se sídlem: Provazníkova 123/20, 613 00, Brno, zapsaný u živnostejnkého rejstříku u Magistrátu města Brno        
kontaktní údaje: e-mail: info@portugalshop.cz, telefon: +420606024340, web: www.portugalshop.cz
(dále jen „prodávající“)

1.2. Informace o zboží a cenách

1.2.1 Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny v měně Koruna česká (CZK), včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
1.2.2 Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 
1.2.3 V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky nebo Slovenské republiky.
1.2.4 Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. 
1.2.5 Zákazník mladší 18 let má právo nakupovat pouze zboží, které neobsahuje alkohol.

II. Objednání zboží
Elektronickou objednávku vytvoříte přidáváním zboží do košíku. Nezbytné je vyplnění údajů označených * v objednávkovém formuláři. Pro objednávku jsou vyžadovány pouze informace nezbytně nutné ke spolehlivému doručení zboží (tedy jméno, adresa a telefon nebo e-mail).

Zrušení objednávky ze strany zákazníka
Zákazník může objednávku zrušit pouze po telefonické domluvě na telefonickém čísle uvedeném v Kontaktech, pokud ještě nebyla expedována. V případě, že platba za zboží již byla provedena zálohově a objednávka je zrušena ještě před expedicí zboží, bude záloha převedena zpět na účet zákazníka, snížená o bankovní poplatek, který byl účtován bankou příjemci platby. Poplatky jsou podle aktuálních platných ceníků banky příjemce platby v okamžiku zaplacení zálohy. V případě zrušení objednávky z důvodu nedodržení avizovaného termínu expedice se žádné poplatky neplatí.

III. Cena
Uvedené ceny na stránkách internetového obchodu Portugal Shop jsou platné v okamžiku objednání. Vystavená faktura nebo účtenka slouží zároveň jako daňový doklad i dodací list. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu, příp. dobírku na místo určené kupujícím, pokud si zákazník neodebere zboží osobně. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovní poukázkou).

IV. Platba za zboží
Detailní popis možností úhrady objednávky naleznete přímo v Nákupním košíku po rozbalení menu Způsob platby a dopravy.

Možnosti platby:

  • dobírkou
  • platba předem na účet
  • platební kartou přes platební bránu

V. Dodací lhůta a doručení zboží
Termín dodání zboží bude potvrzen telefonicky nebo elektronicky po obdržení objednávky. Obvykle se zboží skladem expeduje do 24 hodin po obdržení objednávky. Po vzájemné domluvě je možný termín dodání zboží upravit.

Kontrola dodávky
Obsah zásilky je kupující povinen zkontrolovat již při převzetí balíku od dopravce za přítomnosti doručovatele. Pokud zásilka není kompletní, zboží je poškozeno přepravou atd., adresát zásilku nepřevezme a reklamuje ji přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu nám neprodleně oznamte, abychom se dohodli na dalším postupu, např. novém zaslání zboží. Na pozdější reklamaci závady (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v balíku apod.) zjištěné až mimo přítomnost doručovatele, není možno brát ohled.

VI. Vrácení zboží
Vrácení zboží spotřebitelem je možné v souladu s reklamačním řádem a zákonem 367/2000Sb bez uvedení důvodu do 14 dnů pouze nepoškozené. Toto ustanovení se týká zaslaného zboží a netýká se zboží, které bylo zakoupeno osobním odběrem. Nelze vrátit zboží, které není standardně v naší nabídce vedeno běžně skladem a bylo speciálně objednáno na zakázku např. speciální ročníková vína apod.

Vyjádření prodejce, zda bude žádosti o vrácení zboží vyhověno a zda jsou splněny všechny podmínky, bude spotřebiteli oznámeno do 30 dnů od data doručení vraceného zboží na adresu dodavatele. V případě přijetí vraceného zboží zpět musí spotřebitel následně podepsat opravný doklad na zboží, který mu bude zaslán a podepsaný opravný doklad doručit na adresu prodejce (poštou nebo osobně). Na základě podepsaného opravného dokladu bude spotřebiteli vyplacena částka za vrácené zboží.

Důležité upozornění! Aby bylo zboží přijato zpět, musí být splněny tyto podmínky:

  • Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu včetně originálních obalů.
  • Zboží ani obal nesmí být jakkoliv poškozeny.
  • Zboží nesmí jevit známky spotřeby, opotřebení či používání.

VII. Věrnostní program
Každý registrovaný zákazník je automaticky zapojen do věrnostního programu. Vážíme si zákaznické věrnosti a proto každým nákupem na www.portugalshop.cz zákazník sbírá kredity na věrnostní účet. Za nasbírané body poté zákazník může zakoupit produkt, jehož bodového ohodnocení dosáhne. Každý produkt má stanovený počet bodů, které musí zákazník použít na nákup daného produktu. Po nákupu se zákazníkovi odečte příslušný počet bodů z jeho uživatelského účtu. Body potřebné k nákupu zboží platí v den provedení objednávky. Portugalshop.cz si vyhrazuje právo měnit body potřebné k nákupu daného produktu v průběhu celého trvání věrnostního systému.

Stav bonusových bodů zákazník nalezne po přihlášení v zákaznickém menu. Bonusové body jsou na zákaznickém účtu s neomezenou platností.

Další ustanovení věrnostního systému:

  • Body za nákup jsou započteny až po zaplacení zboží a uplynutí 14 dnů po dodání (právo na vrácení zboží)
  • Bonusové body se připočítávají pouze na objednávky registrovaných zákazníků
  • Body nelze připsat zpětně nebo připsat/převést na jiný účet registrovaného zákazníka

VIII. Záruka a reklamace
Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. Po dodání zboží neručí dodavatel za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany zákazníka. Obchod Portugalshop.cz se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele. V případě reklamace kontaktujte obchod www.portugalshop.cz, viz sekce kontakty.

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
8.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
8.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

8.4. Ustanovení uvedená v čl. 8.3 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8.5. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

8.6. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit telefonicky či elektronickou poštou, viz sekce kontakty.

8.7. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

8.8. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 8 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

8.9. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

IX. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání. Elektronickou objednávkou stvrzuje kupující prodávajícímu, že souhlasí s výší ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a souhlasí s obchodními podmínkami.

www.portugalshop.cz